Privacyverklaring

Laatste update: 24 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Camping Kreekzicht/maatschap van ‘t Westeinde, Scherpbierseweg 24 te Groede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4 70496404, hierna te noemen: `de Onderneming`.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens die u met ons deelt. In dit statement zetten we daarom uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel: Reserveren om op onze camping te verblijven
Welke persoonsgegevens: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, indien van toepassing: SVR nummer
Grondslag: Uitvoering van een overeenkomst
Bewaartermijn: ivm de boekhouding geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
Ontvangers: Niemand

Cookies: een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordtmeegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken alleen voor wat betreft technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies. In de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening is hier geen toestemming voor nodig.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: zonder uw toestemming verstrekt de Onderneming uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Onderneming met u heeft, tenzij de Onderneming wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel kunt u zien wanneer wij persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens: u hebt het recht de Onderneming te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Onderneming op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Onderneming deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Onderneming hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens: de Onderneming treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites: de website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Onderneming. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Onderneming raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid: de Onderneming houdt in de gaten of haar privacybeleid up-to- date blijft. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Onderneming raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens: indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Onderneming wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via campingkreekzicht@gmail.com of 06-15225677.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens: natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.